Projekter

Pleje af førnbelastede rigkær med afbrænding: Dokumentation af et nyt redskab til naturpleje

I samarbejde med Natur&Landbrug ApS har vi i perioden 2015-2018 udført et projekt med afbrænding af rigkær domineret af butblomstret siv og kær-star.

 

Formål: at dokumentere, om forårsafbrænding af vissent plantemateriale (førne) i disse rigkær, er et velegnet restaureringsværktøj. Kan det bruges som eneste pleje eller som indgreb forud for græsning?

 

Læs mere om afbrænding i rigkær her

Dagsommerfugle i Hillerød Kommune - 2018

En undersøgelse af 14 lokaliteter med naturpleje i Hillerød Kommune. Det ser ud til at den foretagne naturpleje med bl.a. afbrænding af dele af Skovbakken har båret frugt: Skovbakken er i undersøgelsen den lokalitet i Hillerød Kommune sammen med Langebjerg Ås, Skansebakken, Vittenbjerg og Baunebakken med flest arter dagsommerfugle i 2018. Generelt ser det ud til, at naturplejen virker efter hensigten på de undersøgte lokaliteter.

Overvågning af ynglefugle i Utterslev Mose – 2018

Vurdering af udvalgte krat- og skovbevoksningers funktion for fuglelivet og vurdering af yngleøernes betydning for vandfuglene. Formålet med overvågningen er at indhente viden, der kan bruges til at opkvalificere Københavns Kommunes forvaltning af Utterslev Mose. Sekundært kan rapporten bruges i formidlingsarbejdet omkring Utterslev Moses natur.

Vinterfugle i fire københavnske parker - januar-marts 2018

Registrering og vurdering af forekomsten af fugle i vintertiden i de fire parker Utterslev Mose, Kagsmosen, Ryvangen Naturpark og Østre Anlæg. Alle fire lokaliteter er bynære parker, hvor de mange besøgende kan opleve en varieret natur og dermed også et alsidigt og spændende fugleliv igennem hele året. Formålet med fugleregistreringerne er at indhente viden, som primært skal bruges til at opkvalificere kommunens forvaltning af områderne. Sekundært skal rapporten bruges til formidling af områdernes naturindhold og -værdi.

Naturovervågning af Maglemosen ved Vedbæk - sæson 2017

Projektet løber i perioden 2016-2020, hvor der skal foretages overvågning og løbende tilsyn med græsningens effekt på vegetationens struktur og floraens tilstand. Dette gøres, med henblik på at kunne justere plejeindsatsen og græsningstrykket til gavn for biodiversiteten, samt  på sigt at opnå viden om, hvorvidt kommunens visioner opnås med de plejeindsaters der ydes i områderne.

Denne sæson indeholder kortlægning af ynglende fugle i området.

Afbrænding af Nørrevangssletten i Birkerød

Rudersdal Kommune er i samarbejde med Natur360 initiativtager til et projekt om afbrænding som naturpleje på kommunens græsarealer. Formålet er at skabe en mere spændende flora ved at brænde græsset af om foråret og herved bl.a. fjerne næringsstoffer og skabe bedre forhold for lys- og varmekrævende arter. Projektet, der foregår på Nørrevangssletten i Birkerød, startede foråret 2016 - læs om de foreløbige resultater her.


Kommunens Miljø- og Teknikudvalg vedtog i januar 2018 at afbrændingen af Nørrevangssletten skal fortsætte frem til 2020, hvorefter det vurderes, om afbrænding skal inddrages som del af den faste plejeplan.


Læs mere om hele projektet her.

Violetrandet Ildfugl på Nørrevangssletten i Birkerød. Foto: Anders N. Michaelsen

Artikel i URT om brug af Atlas Flora Danica

Vi havde en artikel i Dansk Botanisk Forenings medemsblad URT 2017 nr. 3 om brug af data fra Atlas Flora Danica i naturforvaltningen.


Rudersdal Kommune ville undersøge muligheden for at udvide Natura 2000-område nr. 139 – Øvre

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natur360 blev bedt om at udarbejde et notat med kortbilag og faglige begrundelser for en evt. udvidelse. Der var ikke mange informationer at hente på Miljøportalen mht. artsfund. Det var derfor vigtigt at kunne finde andre kilder til dokumentation af bl.a. plantearter med særlig bevaringsstatus, og datasættet fra AFD blev i den forbindelse inddraget.


Vi valgte at målrette vores søgning på A- og B-arterne for at øge fokus på arter af særlig dansk

bevaringsværdi. Datasættets opbygning gjorde det nemt og hurtigt at finde frem til en række særlige arter fundet i området, og søgningen gav en liste på i alt 23 forskellige arter.


Download og læs artiklen her.

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy har i begyndelsen af 2017 udgivet rapporten "Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse" udarbejdet af Naturrådgivningen A/S i samarbejde med Natur360 og Tidal Consult.


Download rapporten her og bliv klogere på balancen mellem benyttelse og beskyttelse af nationalparkens 254 km2 natur.

Forundersøgelse for Lys Skivevandkalv

Natur360 udførte i sommeren 2016 en kortlægning af eksisterende og potentielle forekomster + levesteder for Lys Skivevandkalv i Natura2000 område N139. Feltarbejde, rapport og offentlig naturvandring blev udført af Mogens Holmen med assistance fra Anders N. Michaelsen.

Botanisk Forundersøgelse af Natura2000 område N139

Natur360 har i sommeren 2016 udført kortlægning af eksisterende og potentielle rigkær og kilder i samarbejde med Furesø, Rudersdal, Egedal og Allerød Kommuner med henblik på justering og forbedring af habitatnaturtyperne.

Naturovervågning af Maglemosen ved Vedbæk - sæson 2016

Projektet løber i perioden 2016-2020, hvor der skal foretages overvågning og løbende tilsyn med græsningens effekt på vegetationens struktur og floraens tilstand. Dette gøres, med henblik på at kunne justere plejeindsatsen og græsningstrykket til gavn for biodiversiteten, samt  på sigt at opnå viden om, hvorvidt kommunens visioner opnås med de plejeindsaters der ydes i områderne.

Natur360 ApS, Marielundvej 32C, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90