Naturovervaagning

Natur360 undersøger udvalgte forhold vedrørende naturbeskyttelse, naturtilstande og særlige arter inden for forskellige typer af naturområder. Her kan du læse og downloade nogle af de rapporter vi har udarbejdet gennem tiden.

Dagsommerfugle i Hillerød Kommune - 2018

En undersøgelse af 14 lokaliteter med naturpleje i Hillerød Kommune. Det ser ud til at den foretagne naturpleje med bl.a. afbrænding af dele af Skovbakken har båret frugt: Skovbakken er i undersøgelsen den lokalitet i Hillerød Kommune sammen med Langebjerg Ås, Skansebakken, Vittenbjerg og Baunebakken med flest arter dagsommerfugle i 2018. Generelt ser det ud til, at naturplejen virker efter hensigten på de undersøgte lokaliteter.

Overvågning af ynglefugle i Utterslev Mose – 2018

Vurdering af udvalgte krat- og skovbevoksningers funktion for fuglelivet og vurdering af yngleøernes betydning for vandfuglene. Formålet med overvågningen er at indhente viden, der kan bruges til at opkvalificere Københavns Kommunes forvaltning af Utterslev Mose. Sekundært kan rapporten bruges i formidlingsarbejdet omkring Utterslev Moses natur.

Vinterfugle i fire københavnske parker - januar-marts 2018

Registrering og vurdering af forekomsten af fugle i vintertiden i de fire parker Utterslev Mose, Kagsmosen, Ryvangen Naturpark og Østre Anlæg. Alle fire lokaliteter er bynære parker, hvor de mange besøgende kan opleve en varieret natur og dermed også et alsidigt og spændende fugleliv igennem hele året. Formålet med fugleregistreringerne er at indhente viden, som primært skal bruges til at opkvalificere kommunens forvaltning af områderne. Sekundært skal rapporten bruges til formidling af områdernes naturindhold og -værdi.

Naturovervågning af Maglemosen ved Vedbæk - sæson 2017

Projektet løber i perioden 2016-2020, hvor der skal foretages overvågning og løbende tilsyn med græsningens effekt på vegetationens struktur og floraens tilstand. Dette gøres, med henblik på at kunne justere plejeindsatsen og græsningstrykket til gavn for biodiversiteten, samt  på sigt at opnå viden om, hvorvidt kommunens visioner opnås med de plejeindsaters der ydes i områderne.

Denne sæson indeholder kortlægning af ynglende fugle i området.

Forundersøgelse for Lys Skivevandkalv - 2016

Natur360 udførte i sommeren 2016 en kortlægning af eksisterende og potentielle forekomster + levesteder for Lys Skivevandkalv i Natura2000 område N139. Feltarbejde, rapport og offentlig naturvandring blev udført af Mogens Holmen med assistance fra Anders N. Michaelsen.

Botanisk Forundersøgelse af Natura2000 område N139 - 2016

Natur360 har i sommeren 2016 udført kortlægning af eksisterende og potentielle rigkær og kilder i samarbejde med Furesø, Rudersdal, Egedal og Allerød Kommuner med henblik på justering og forbedring af habitatnaturtyperne.

Naturovervågning af Maglemosen ved Vedbæk - sæson 2016

Projektet løber i perioden 2016-2020, hvor der skal foretages overvågning og løbende tilsyn med græsningens effekt på vegetationens struktur og floraens tilstand. Dette gøres, med henblik på at kunne justere plejeindsatsen og græsningstrykket til gavn for biodiversiteten, samt  på sigt at opnå viden om, hvorvidt kommunens visioner opnås med de plejeindsaters der ydes i områderne.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90