Nørrevangssletten

Afbrænding som naturplejemetode af bynær natur

Nørrevangssletten i Birkerød er af Rudersdal Kommune udlagt til forsøg med kontrolleret afbrænding.


Formål: at vurdere praktiske, natur- og miljømæssige fordele ved kontrolleret afbrænding i forhold til den pleje, der ellers foretages på græsarealer i kommunen.


Projektperioden er 2016-2021. Areal udlagt til afbrænding er udvidet i 2018 fra 3 felter á 1000 m2 til 7,6 ha. fordelt over hele Nørrevangssletten og Langedams samlede areal på 22 ha.


Der er udarbejdet statusnotater med vurdering af afbrændingens effekt på vegetation og insektfauna fra 2017-2021. Alle statusnotater kan downloades her fra siden


Effekter af naturpleje med ild

Umiddelbare effekter:

Modvirker ophobning af førne og tæt mosdække

Fremmer bredbladede urter på bekostning af græsser

Fremmer frøspiring og redemuligheder for varmeelskende arter, vilde bier mv.


Modvirker på sigt bl.a. forsuring og kan medvirke til at udpine tidligere gødskede arealer.


Generelle resultater af afbrænding på Nørrevangssletten:

Nørrevangssletten - 10-11 april 2018
11. april 2018 - netop færdige!
7. maj 2018 - 4 uger efter afbrænding
29. maj 2018 - musevikke godt på vej
29. maj - pomerans-høgeurt
6. juni 2018 - violetrandet ildfugl!
6. juni 2018 - flor af pomerans-høgeurt
14. juni 2018 - lille køllesværmer.
Foto: Lars Andersen
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - lille ildfugl
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - bugtet kløver
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - gul snerre
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - markant forskel på brændte (forgrund) og ikke-brændte (lyst skær fra græsser i midten) arealer
5. juli 2018 - øget værdi - både naturmæssigt og rekreativt

Øget værdi både naturmæssigt og rekreativt!


Mængden af blomster og sommerfugle, herunder de sjældne sommerfugle violetrandet ildfugl og lille køllesværmer, er øget markant.


Arter som muse-vikke, alm. syre, rødknæ, alm. kællingetand, kantet perikon, rød-kløver, bugtet kløver, gul snerre og lancet vejbred går frem.


Græsserne, især draphavre, går markant tilbage.


Som resultat af afbrændingerne er mængden af førne mindsket kraftigt, og selve afbrændingen af arealet er over blot 2-3 sæsoner væsentlig mindre intensiv end da projektet blev igangsat.


2021

Afbrændingen blev genoptaget i 2021, hvor området blev udvidet med nogle mindre områder ved Langedam. Der blev kun gennemført registrering af flora i 2021. Statusnotat 2021 indeholder derfor kun en kortfattet opsamling på registering af flora.


2020

Afbrændingen af Nørrevangssletten i 2020 blev desværre aflyst pga. COVID-19. Overvågning af vegetation og sommerfugle blev fortsat gennemført. Statusnotat 2020 indeholder en kortfattet opsamling på registering af sommerfugle og flora.


2019

I 2019 er der, udover vurdering af vegetationen, igangsat et mere systematisk overvågnings-regime med bl.a. registrering af dagsommerfugle og vilde bier. Statusnotat 2019 indeholder kortfattet opsamling på registreringen af vilde bier, der er afrapporteret særskilt.


2018

I 2017 og 2018 er afbrændingens effekt på vegetationen vurderet. Vurderingen er foretaget ved spredte besøg på arealet i perioden maj-september – primært via observationer af vegetationens udvikling og foto-dokumentation.


Tidligere statusnotater

2017

2019

2021

2018

2020