Blandede godter

Formidling, undervisningsmateriale, egne projekter mv. Her findes forskellige typer af projekter til download - lösgodis til hjernen 🍭

Biodiversitet i vejkanterne

Staten og kommunernes tilsammen ca. 70.000 km vej med rabatter på begge sider, er vigtige for

den sammenhængende lysåbne tørbundsnatur i landskabet. Det er muligt at øge biodiversiteten langs de rigtig mange veje i Danmark ved ændret pleje, men hvordan skal det gribes an?


Læs mere her om projektet her.

Artikel i URT om brug af Atlas Flora Danica

Vi havde en artikel i Dansk Botanisk Forenings medemsblad URT 2017 nr. 3 om brug af data fra Atlas Flora Danica i naturforvaltningen.


Rudersdal Kommune ville undersøge muligheden for at udvide Natura 2000-område nr. 139 – Øvre

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natur360 blev bedt om at udarbejde et notat med kortbilag og faglige begrundelser for en evt. udvidelse. Der var ikke mange informationer at hente på Miljøportalen mht. artsfund. Det var derfor vigtigt at kunne finde andre kilder til dokumentation af bl.a. plantearter med særlig bevaringsstatus, og datasættet fra AFD blev i den forbindelse inddraget.


Vi valgte at målrette vores søgning på A- og B-arterne for at øge fokus på arter af særlig dansk

bevaringsværdi. Datasættets opbygning gjorde det nemt og hurtigt at finde frem til en række særlige arter fundet i området, og søgningen gav en liste på i alt 23 forskellige arter.


Download og læs artiklen her.

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy har i begyndelsen af 2017 udgivet rapporten "Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse" udarbejdet af Naturrådgivningen A/S i samarbejde med Natur360 og Tidal Consult.


Download rapporten her og bliv klogere på balancen mellem benyttelse og beskyttelse af nationalparkens 254 km2 natur.