Vejkantsdrift

Det er muligt at øge biodiversiteten langs rigtig mange veje i Danmark. Det kræver "blot" at man finder frem til de strækninger, der har potentialet til at blive artsrige vejkanter, samt at driften af dem tilrettelægges, så den fremmer naturlig blomstring.


En øget og mere differentieret blomstring vil fx være med til at øge diversiteten af særligt insekter, der er afhængige af de blomstrende urters nektar og pollen, hvilket igen vil øge diversiteten af de organisemer, der lever af fx insekter.


Natur360 har i samarbejde med Natur&Landbrug, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Varde Kommune og Furesø Kommune udarbejdet en drejebog, der skal lette processen med at øge biodiversiteten i vejkanterne. Drejebogen er støttet af 15. Juni Fonden.Drejebogens ultrakorte anbefalinger trin-for-trin:

  1. Opnå politisk opbakning
  2. Udvælgelse og prioritering af vejkanter
  3. Vurdering af eksisterende flora og fauna
  4. Specificering af driften
  5. Implementering og formidling af indsatsen
  6. Opfølgning – virker driften efter hensigten
  7. Evt. justering af driften


Drejebogen indeholder desuden bl.a. hjælp til udvælgelsesprocessen og prioritering af strækninger, anbefalinger til plejetidspunkt og plejehyppighed afhængig af de eksisterende forhold samt forslag til formidling af plejepraksis.


Udvælgelse af vejkanter

Ikke alle vejkanter har lige stort potentiale til eller mulighed for at udvikle en øget biodiversitet. Det kan fx skyldes sikkerhedsmæssige årsager, hvor en meget lav vegetation skal sikre oversigtsforhold, eller at de umiddelbare naboarealer har stor indflydelse på vejkantenernes næringsstoftilførsel, spredningsmuligheder for overdrevsarter og vegetationshøjden.


GIS-analyse kan anvendes til effektivt at finde frem til de vejstrækninger, der har potentiale for, at en ændret drift vil have en positiv effekt på biodiversiteten. GIS-analysen kan dog ikke umiddelbart stå alene, men kræver kvalificering i form af feltbesigtigelser eller gennemgang med fagpersoner, der ligger inde med et lokalkendskab.


Registrering af effekterne af en ændret drift

Det kan være ønskeligt både at følge med i og dokumentere, om en ændring i driften over tid resulterer i en mere varieret flora. Der er derfor under arbejdet med drejebogen udviklet en metode til overvågning af vejstrækninger, hvor der implementeres driftsændringer.


Der er sammen med metoden udviklet feltskema med tilhørende vejledning til hvordan skemaet tænkes anvendt og udfyldt.


Formidling

Driften af vejkanter har stigende bevågenhed i befolkningen. Når der igangsættes synlige nye tiltag, er det derfor vigtigt at sørge for formidling af formål og mål med de nye tiltag for at imødekomme de evt. bekymringer, der måtte være i forhold til fx trafiksikkerhed, biodiversitet, æstetik mv.


I forbindelse med udarbejdelsen af drejebogen, er udviklet et piktogram til markering af vejkanter, hvor der foregår en drift til fordel for en øget biodiversitet.


Læs mere om skiltning og formidling af artsrige vejkanter her.