Formidling

Projekt skiltning og formidling af artsrige vejkanter

Der er i samfundet en stigende interesse for biodiversitet og tab af habitater, hvilket smitter af på en bred front af dagsordener. Behovet for mere plads til natur er et kardinalpunkt, og i den forbindelse er der bl.a. øget opmærksomhed på tilgængelige arealer og det naturmæssige potentiale langs det danske vejnet.


Denne stigende interesse kommer fra offentlige naturforvaltninger og driftsafdelinger, fra kommunernes teknik- og miljøudvalg, fra NGO’er, fra den brede befolkning og fra naturformidlere og forskere, der alle bakker op om at se vejkanter som en brik i den samlede biodiversitetsindsats. Medierne er også i stigende grad blevet opmærksomme på emnet, og det har resulteret i flere nyhedsindslag om naturen i vejkanterne i lokale, regionale og nationale medier.


I forbindelse med udarbejdelsen af en drejebog om hvordan man tilrette lægger driften af vejkanterne, så biodiversiteten tilgodeses, blev der udarbejdet et skilt med teksten ”Artsrig vejkant” til midlertidig markering af de vejkanter, der indgik i projektet.


Skiltet, der udover teksten forestiller sommerfuglen okkergul
pletvinge og dens værtsplante lancet-vejbred, har to primære formål:


  1. At formidle overfor forbipasserende at her er der en særlig artsrig vejkant, der tages hensyn til i driften
  2. At tydeliggøre overfor driftspersonalet hvor præcis det er, de særlige hensyn gælder


Der blev desuden udarbejdet et tillægsskilt med teksten ”På vej…” tiltænkt de strækninger, der ikke allerede er artsrige, men forhåbentlig er på vej til at blive det.


Offentliggørelsen af skiltene affødte en overrumplende positiv respons og interesse for skiltet fra flere sider. Kommuner, borgere, NGO’er, private aktører med flere fra hele landet har henvendt sig via Facebook, Instagram og mail med forespørgsler om hvornår, hvordan og hvor man må benytte skiltet – i korte træk: regler for at bruge skiltet udover projektets rammer.


På baggrund af de mange henvendelser er der derfor igangsat et projekt med skiltene som omdrejningspunkt. Målet er at få et skilt, der kan fungere på national basis og entydigt formidler det samme, uanset hvor i landet man befinder sig, da der tegner sig et behov for en sådan mærkningsordning.


Formål og mål med projektet

Projektet har til formål at afklare den fremtidige anvendelse af ”Artsrig vejkant”- skiltet og består i korte træk af 2 dele:


  1. At få skiltene ud i landskabet og fungere som formidling af de artsrige vejkanter
  2. Research og opsamling af viden om hvordan man har grebet dette an i ind- og udland indtil nu.


Målet er at få et skilt/mærkningsordning, der kan fungere på national basis og entydigt formidler det samme, uanset hvor i landet man befinder sig, herunder udarbejdelsen af følgende:


  • Kriterier for anvendelse af ”Artsrig vejkant”-skilt 
  • Kriterier for ”På vej…”-tillægsskilt
  • Håndhævelse af kriterierne
  • Designmanual
  • Forankring på sigt


Projektet igangsættes 2020 og afsluttes i 2022, så projektet når at omfatte to vækst-/driftssæsoner.


Hvem kan være med?

Alle, der forvalter vejstrækninger, kan i princippet være med i projektet. Det koster et udviklingsbidrag + skiltenes pris samt at der for hver udvalgt vejstrækning udfyldes en skabelon med beskrivelse af strækningen samt indmeldes hvor den pågældende strækning ligger.


Beskrivelser og vejstrækninger bliver lagt offentligt tilgængelige på et digitalt kort her på hjemmesiden i begyndelsen af 2021, så de kan fungere som vejviser og inspiration for andre.


Formidling af projektet foregår via flere forskellige kanaler: projektets hjemmeside, digitale kort (kommer i begyndelsen af 2021), på de sociale medier Facebook og Instagram samt i dagspressen.