Bynatur

Bynatur i Roskilde Kommune (2019)

Roskilde Kommune ønsker at fremme biodiversiteten i kommunens byer: der skal sikres bedre levevilkår for plante- og dyrelivet og indsatserne skal formidles til byernes beboere. Det øgede fokus på byens biodiversitet vil dels give flere nære naturoplevelser, dels en større forståelse for naturen blandt kommunens indbyggere.


Der blev derfor i foråret 2019 igangsat et 3-trinsprojekt med fokus på 5 af kommunens egne bynære grønne arealer:

  1. Forundersøgelse: beskrivelse af eksisterende drift og arealets historik samt vurdering af naturværdi og -potentiale. Vurderingen var baseret på eksisterende og offentligt tilgængeligt materiale (historiske kort, ortofotos og artsfund fra offentligt tilgængelige databaser).
  2. Naturregistreringer: Nyregistreringer i felten af artsgrupperne planter, dagsommerfugle, vilde bier, svampe, fugle, flagermus og padder (ikke alle artsgrupper på alle arealer). Hertil observationer af naturmæssige karakteristika, særlige biotoper og forekomst af invasive arter.
  3. Afrapportering: Analyse af naturregistreringerne, opdeling af arealerne i delarealer med hver deres naturmæssige potentiale samt udarbejdelse af anbefalinger til fremtidig biodiversitetsvenlig drift af arealerne. Hver registreret artsgruppe gennemgås for sig, ligesom hvert delareal beskrives særskilt. Rapporterne indeholder desuden kortmateriale og artslister både opdelt på de enkelte delarealer og samlet for hele det pågældende grønne område.


Herudover blev udarbejdet et katalog over formidlingsmuligheder afhængig af målgruppe og områdets karakteristika.

Det skal understreges, at der ikke er tale om deciderede plejeplaner for områderne, som nu skal implementeres. Der er tale om en række anbefalinger, og det er nu op til Roskilde Kommune at vurdere hvilke anbefalinger, der arbejdes videre med, da kommunen også har en række andre hensyn at tage vare på udover de naturmæssige.

InfraNatur (monitering 2018-2022)

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor afsat 3 millioner kr. til projektet InfraNatur, hvis formål er at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer. Banedanmark og Miljøstyrelsen samarbejder om at gennemføre indsatsen.


Natur360 er sammen med Habitats og Naturhistorisk Museum Aarhus rådgivere for Banedanmark og Miljøstyrelsen på InfraNatur projektet.


Læs mere om InfraNatur her

Vejkantsnatur (2017-2022)

Staten og kommunernes tilsammen ca. 70.000 km vej med rabatter på begge sider, er vigtige for

den sammenhængende lysåbne tørbundsnatur i landskabet. Det er muligt at øge biodiversiteten langs de rigtig mange veje i Danmark ved ændret pleje, men hvordan skal det gribes an?


Læs mere om projektet her.

Bynær afbrænding, Nørrevangssletten i Birkerød (2016-2021)

Nørrevangssletten i Birkerød er af Rudersdal Kommune udlagt til forsøg med kontrolleret afbrænding i perioden 2016-2021.

 

Formål: at vurdere praktiske, natur- og miljømæssige fordele ved kontrolleret afbrænding i forhold til den pleje, der ellers foretages på græsarealer i kommunen.

 

Der foretages årligt en vurdering af afbrændingens effekt, og indtil videre ser det ud til at naturplejemetoden har været med til at skabe øget værdi både naturmæssigt og rekreativt!

 

Læs mere om projektet her

Nørrevangssletten - 10-11 april 2018
11. april 2018 - netop færdige!
7. maj 2018 - 4 uger efter afbrænding
29. maj 2018 - musevikke godt på vej
29. maj 2018 - pomerans-høgeurt
6. juni 2018 - violetrandet ildfugl!
6. juni 2018 - flor af pomerans-høgeurt
14. juni 2018 - lille køllesværmer.
Foto: Lars Andersen
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - lille ildfugl
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - bugtet kløver
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - gul snerre
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - markant forskel på brændte (forgrund) og ikke-brændte (lyst skær fra græsser i midten) arealer
5. juli 2018 - øget værdi - både naturmæssigt og rekreativt

Vild med Vilje

Vild Med Vilje handler om at give plads til en mere robust, oplevelsesrig og mangfoldig natur.


Vi har gennem årene været involveret i flere Vild med Vilje-projekter sammen med Habitats


Læs mere om Vild med Vilje