GIS, kort og IT

Natur360 løser en lang række af opgaver, der er relateret til bearbejdning af data, vi selv har registreret eller vi finder i offentlige tilgængelige databaser inden for naturområdet. Som nogle af de vigtigste databaser kan vi nævne Danmarks Miljøportal, Kortforsyningen og MiljøGIS. Data kan også hentes fra amternes databaser, fra driftsplaner for skovområder eller fra andet materiale på papirform med angivelse af sted. I alle tilfælde udvælger vi kun kvalitetssikret data.


I GIS-programmet QGIS laver vi kort og analyser, hvor vi fokuserer på naturområder og arter. Ved at fremsøge artsdata med kategorier, som vist neden for, kan du få overblik over særlige arter i et område.


Desuden kan vi koble artsdata med andre data om fx jordbundsforhold, geologi eller områder med

naturbeskyttelse. Du får fuldt overblik over naturindhold og naturbeskyttelse – et virkelig godt grundlag for udarbejdelse/opgradering af plejeplaner samt større forvaltningsmæssige projekter.


Vi kan udtrække artsdata fra flg. kategorier:

* Den danske Rødliste

* Rødliste 1997

* Gulliste 1997

* Atlas Flora Danica

* EF-habitatdirektivets bilag II eller bilag IV (Bilag II eller bilag IV- arter)

* Fugledirektivet artikel 4, stk. 1 eller stk. 2

* Invasive arter, positive arter, indikatorarter mv. fra §3-registrering


Brug af AFD-data i praksis

Vi havde en artikel om brug af data fra Atlas Flora Danica i naturforvaltningen i Dansk Botanisk Forenings medlemsblad URT nr. 3 2017.


Rudersdal Kommune ville undersøge muligheden for at udvide Natura 2000-område nr. 139 – Øvre

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natur360 blev bedt om at udarbejde et notat med kortbilag og faglige begrundelser for en evt. udvidelse. Der var ikke mange informationer at hente på Miljøportalen mht. artsfund. Det var derfor vigtigt at kunne finde andre kilder til dokumentation af bl.a. plantearter med særlig bevaringsstatus, og datasættet fra AFD blev i den forbindelse inddraget.


Vi valgte at målrette vores søgning på A- og B-arterne for at øge fokus på arter af særlig dansk

bevaringsværdi. Datasættets opbygning gjorde det nemt og hurtigt at finde frem til en række særlige arter fundet i området, og søgningen gav en liste på i alt 23 forskellige arter.


Læs hele artiklen med kort og artsliste her


Indtastning på Friluftsguiden.dk og databasen i Friluftsdata

Vi har erfaring med indtastning af natur- og friluftsdata i databaser. Det kan være oprettelse af ruteforløb, faciliteter og seværdigheder på kort samt forfatning af relevante tekster og fotografering i felten.