Plejeplaner

Natur360 udarbejder plejeplaner med fokus på målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Det gælder både natur- og landskabsværdier samt oplevelsesværdier.

Plejeplaner skal sikre og beskytte særlig natur og give muligheder for oplevelser i naturen. Derfor er de store udfordringer i dansk natur med tilgroning, slid og forstyrrelser samt forurening med næringsstoffer i centrum i vores plejeplaner.


Vi laver plejeplaner, der skal øge naturkvaliteten og forbedre levesteder for dyr og planter. Disse mål opnås gennem en langsigtet forvaltning, hvor naturpleje skal forhindre tilgroning af de lysåbne naturtyper. Konkret kortlægger vi eksisterende og potentielle naturværdier på baggrund af undersøgelser af flora og fauna. Desuden registrerer vi landskabsøkologiske forhold, fortidsminder samt trusler som f.eks. rekreativt slid, tilgroning og invasive arter.


Vi fremstiller relevante kort, som viser udvalgte registreringer og væsentlige forhold. Materialet indgår i en rapport med målsætninger for delområder, grundig beskrivelse af planer for naturpleje og anbefalede tiltag.


Se eksempler på plejeplaner vi har lavet her